“Pastoor Henricus Blom richtte in 1940 de stichting RK Liefdehuis op voor armen die gebrekkig of afgeleefd waren"

 geschiedenis

de oprichting
In 1840 richtte pastoor Henricus Blom van de Franciscus Xaverius parochie in Amersfoort het Liefdehuis op. Het doel: ‘het huisvesten en voeden en verplegen van Roomsch Katholieke armen en gebrekkigen welke aan een liefdadige hand behoefte hebben’. Tien jaar later kocht de stichting een huis aan de Utrechtsestraat voor ‘armen die gebrekkig of afgeleefd waren’. De drieëndertig mannen en vrouwen die er hun intrek namen, verhuisden twee jaar later naar het Sluisje (Havik, Muurhuizen), dat in 1850 was aangekocht. Ongehuwde mannen en vrouwen verzorgden er de arme lieden, onder het toeziend oog van een vader en moeder. 13 juli 1870 geldt als de officiële oprichtingsdatum van de Stichting Roomsch-Katholijk Liefdehuis: toen werden de akte, het reglement en de statuten vastgesteld.


onderdak en zorg
Het Liefdehuis verschafte aanvankelijk niet alleen onderdak, maar ook eten en (medische) zorg. Op verzoek van pastoor Blom vormden de ongehuwde vrouwen in 1878 de congregatie van de Zusters van Sint Joseph om zieken en hulpbehoevenden te verzorgen. De Zusters woonden in het St. Joseph complex aan de Muurhuizen. In Het Eind van de Wereld (op de kop van het Havik) woonden de Broeders en bevonden zich de was- en blekerij, het slachthuis, de korenzolder, bakkerij en de provisiekamers. De gebouwen waren aangekocht door pastoor Blom en Cornelis Brom die het armbestuur van Solideo Gloria vormden. In 1879 droegen ze beide complexen over aan de stichting.


zorg voor mensen en monumenten
De stichting Liefdehuis was niet opgericht met het doel grootgrondbezitter te worden, maar gebruikte de panden in haar bezit om arme Katholieken onderdak te bieden. Daarnaast werd het vermogen ingezet om zorg te verschaffen. Dat was nog geen eenvoudige taak. De panden vroegen veel onderhoud en voldeden op den duur niet meer aan de eisen die gingen gelden voor de verzorging van ouderen. Tegelijkertijd werden steeds meer moderne bejaardentehuizen gebouwd. In de jaren zestig en zeventig startte de stichting met de restauratie van de historische panden. De ouderen die er toen nog woonden, verhuisden naar het in 1977 voltooide verzorgingshuis De Koperhorst.

huisbaas
Nu de panden niet meer geschikt waren voor ouderenhuisvesting, begon de stichting met de verhuur van de panden aan sociale instellingen. De opbrengst werd en wordt gebruikt om een bijdrage te leveren aan de Amersfoortse samenleving. Tegelijkertijd zorgt het Liefdehuis voor de restauratie en instandhouding van de historische panden die ze bezit in de binnenstad van Amersfoort. Het merendeel van de panden heeft de status van rijksmonument.

van katholieke armenzorg naar ouderenhuisvesting
De Stichting Roomsch-Katholijk Liefdehuis verleende aanvankelijk uitsluitend zorg aan Katholieke armen. In de loop der tijd achtte het Liefdehuis het steeds meer haar plicht mensen los van hun religie bij te staan. Resulterend in de huidige doelstelling: “het verschaffen of verbeteren van huisvesting of voorzieningen van facilitaire aard ten behoeve van 65 plussers, ongeacht hun aard of religie”